Metodik prevence

Školní metodik prevence:  Mgr. Hana Augustynková
Email: augustynkova@zspll.cz

  Školní metodik prevence (ŠMP) řídí a koordinuje činnost v oblasti prevence rizikového chování žáků ve škole i mimo školu, sleduje podmínky a situaci ve škole. Vyhledává rizika výskytu sociopatologických jevů a použitím vhodných forem a metod (rozhovory, dotazník, besedy) podporuje včasné zachycení ohrožených děti. ŠMP vypracovává preventivní program.

  ŠMP  poskytuje poradenskou službu žákům, rodičům i pedagogům. Zpracovává krátkodobé i dlouhodobé projekty, které se zaměřují na prevenci patologických jevů. Mezi zdařilé projekty můžeme zařadit „Nekouřím a vím proč“, „Nejsou to jen slova“, „Křižovatky – najdi správnou cestu“ a řadu dalších.

 

 

Cíle MPP a všech projektů:

vytváření bezpečného školního klimatu
posilování sebevědomí dětí
zdravý životní styl
účelné využití volného času