Základní škola Priessnitzovy léčebné lázně

zslazne  Jak to u nás chodí …

  Škola se nachází v bezprostřední blízkosti dětské léčebny Karolina. Pro děti i rodiče je otevřena od 7.50 hod. Děti, které jsou na léčebném pobytu s doprovodem, přicházejí s rodiči nebo samy z dětské léčebny Wolker, Mír, Maryčka nebo Bílý Kříž. Děti ubytované na Karolině přivádí paní vychovatelka, protože jsou zde během celého pobytu bez rodičů. Základní doba pobytu dětí v lázních i délka školní docházky do naší školy je 4 týdenní.

  Vyučujeme 15 hodin týdně žáky z 1. a 2. třídy a16 hodin žáky z 3., 4. a 5. třídy. 16 – 17 hodin týdně jsou vyučováni žáci na druhém stupni ZŠ. K podpoře léčebného procesu zařazujeme předmět „Výchovné hrátky“, který vychází ze vzdělávacích oborů hudební výchova (hra na zobcovou flétnu), výtvarná výchova, výchova ke zdraví nebo člověk a svět práce.
Vyučování je organizováno dle momentálního turnusového režimu. Vyučujeme všechny základní předměty, kromě tělesné a pracovní výchovy. Využíváme počítačovou, interaktivní a terapeutickou pracovnu, které jsou vybaveny vyhovujícím nábytkem a interaktivní technikou. Materiální vybavení školy je na dobré úrovni i speciálními pomůckami, potřebnými pro práci při běžném vyučování a při vyučování dětí s různým handicapem.

  Na naší škole nezvoní, na počátek a konec hodiny upozorňuje učitel. O přestávkách mají děti k dispozici čaj, mohou si půjčit knihy ve školní knihovně, či se setkat s kamarády z jiných tříd. Po vyučování děti odcházejí v doprovodu rodičů, vychovatelky nebo samy na léčebné domy.

 

VYUČOVACÍ HODINY

1. skupina

1. hodina  8.15  -  9.00
  2. hodina  9.10  -  9.55
  3. hodina 10.05 - 10.50
     
     
2. skupina 1. hodina 11.30 - 12.15
  2. hodina 12.25 - 13.10
  3. hodina 13.20 - 14.05

 

 

POZNÁMKY K ROZVRHU VYUČOVACÍCH HODIN:

Výuka jazyků

  Výuka cizího jazyka (němčina, angličtina, případně ruština a francouzština) je zařazena do vyučovacího plánu dětí 1. stupně
(3. – 5. třída) v rozsahu 2 - 3 hodin týdně a 2. stupně (6. – 9. třída) rozsahu 2 – 3 hodin týdně.

  Výuka cizího jazyka v 1. a 2. ročníku probíhá v případě, že dítě je takto vyučováno na své kmenové škole. Je-li žák na kmenové škole vyučován i druhému cizímu jazyku, bude u nás na škole zařazen do obou. Vyučujeme dle učebnic a učebních plánů z kmenové školy. K procvičování učiva používáme programy na PC, vlastní vytvořené digitální učební materiály a interaktivní tabuli.

Výuka informatiky

  Pro žáky 6. ročníku je určen jednou týdně předmět matematika - informatika a žáci 7. – 9. tříd mají jednu hodinu informatiky týdně. K dispozici máme dobře vybavenou počítačovou učebnu.

Logopedie

Dle potřeby je dětem věnována individuální logopedická péče v rozsahu 1-2 hodiny týdně.

Předmět speciálně pedagogické péče

Dle potřeby a na základě Doporučení školského poradenského zařízení je žákům věnována 1 hodina týdně předmětu speciálně pedagogické péče.

Informace pro rodiče a pedagogy

  Žádáme Vás o vyplnění dotazníku. Vámi poskytnuté informace o dítěti, o posledním probraném učivu a plánu učiva na dobu pobytu u nás, jsou důležité. Snažíme se, aby se děti co nejlépe adaptovaly.

  Dětem školou povinným přibalte jejich učebnice, školní potřeby, sešity a pracovní sešity. Podrobné informace o škole a organizaci výuky Vám můžeme poskytnout osobně při příjmu dítěte do školy v lázních nebo telefonicky (viz kontakty). Během pobytu se můžete na dítě informovat také telefonicky nebo pomocí elektronické pošty. Při odjezdu žáka/žákyně z lázní obdrží rodiče pro kmenovou školu „Osobní záznam“, Je to písemné zhodnocení průběhu výuky, uvádíme zde poslední probrané učivo, klasifikaci nebo slovní hodnocení.

Hodnocení a klasifikace

  Hodnocení a klasifikace žáků naší školy je součástí jejich výchovy a vzdělávání. Je vyjádřením pozitivních stránek výkonu, návodem jak mezery a nedostatky překonávat a jak je zlepšovat. U žáků 1. – 3. tříd najdete známky v pracovních sešitech a sešitech jednotlivých předmětů. Žáci 4. – 9. tříd obdrží při nástupu do školy „Žákovský list“, kam vyučující zaznamenávají dílčí známky.
Po návratu do kmenové školy není nutné dítě znovu zkoušet, naše klasifikace by měla být respektována. Doba pobytu v lázních by se neměla vyznačovat na kmenové škole jako zameškaná školní docházka.