GDPR

Ochrana osobních údajů
Obecné informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů: 
Základní škola a Mateřská škola při Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník, Kalvodova 360/66, Jeseník 790 03, IČ 68911921 (dále jen „správce“), je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání žáků v předškolním a základním vzdělávání.

V rámci zajišťování svých činností provádí škola, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:
a) zajištění předškolního a základního vzdělávání
b) zájmové vzdělávání ve škole
c) přijímací řízení do MŠ a ZŠ

Informace o zpracování osobních údajů

1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

2. Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:
jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti nebo žákovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě nebo žák na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.

3. Výše vymezené údaje se dále v souladu s příslušnými právními předpisy mohou v některých případech předávat školskému poradenskému zařízení (např. Pedagogicko-psychologická poradna), jinak pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským zákonem nebo zvláštním zákonem (např. MŠMT, ČŠI a další kontrolní orgány, Policie ČR, soudy, OSPOD).

4. Zpracování osobních údajů probíhá pouze po nezbytnou dobu, která je individuální
pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

5. Při zpracování osobních údajů u školy nedochází k automatizovanému rozhodování,
na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.


6. Máte právo:
a) požadovat umožnění přístupu k osobním údajům dítěte (žáka),
b) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané školou jsou nepřesné),
c) požadovat vymazání osobních údajů dítěte nebo žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
d) uplatnit právo na přenositelnost údajů,
e) vznést námitku proti zpracování.

7. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

8. Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

9. Svá práva vůči škole uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů. E-mail: strajtova@zspll.cz telefon: 724 799 092

10. Závěrečná ustanovení
V průběhu akcí školy se budou pořizovat fotografie a videozáznamy. Z pořízených fotografií nebo záznamů nebudou při jejich použití vytvářeny evidence o fyzických osobách a ani nebudou k zobrazeným či zaznamenaným osobám systematicky přiřazovány další osobní údaje, jinak řečeno, nedojde k jejich zpracování ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. nebo čl. 4 odst. 2 GDPR. Tímto se správce zavazuje k přiměřené propagaci jednotlivých akcí a splněním podmínek k zachování důstojnosti a cti snímaných a zveřejňovaných subjektů údajů (děti, žáci, občané, návštěvníci, soutěžící).
Vzhledem k okolnostem plánovaných akcí lze tedy rozumně předpokládat, že děti, žáci, občané, návštěvníci, soutěžící svou účastí na těchto akcích souhlasí s výše uvedeným.