Naše škola

 Název školy: Základní škola a Mateřská škola při Priessnitzových léčebných lázních a.s., JESENÍK
Sídlo: Kalvodova 360, Jeseník, 790 03
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel školy: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
IČO: 68911921
Odloučená pracoviště školy: Nemocnice AGEL Jeseník a.s., 790 01 Jeseník, Lipovská 294
Součásti školy: 1. Základní škola s kapacitou 105 žáků
2. Mateřská škola s kapacitou 15 dětí

  Základní školu najdeme v areálu Priessnitzových léčebných lázní a.s., které se nacházejí v nejsevernějším výběžku Slezska nedaleko od města Jeseníku. Samotná škola je v tiché části lázeňského okruhu na Kalvodově ulici. V její těsné blízkosti stojí dětská léčebna Karolina. Jedinečné lokální klima je významné pro léčení netuberkulózních onemocnění dýchacích cest, nemocí oběhového ústrojí, nemocí z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí nebo kožních nemocí.

  Základní škola a Mateřská škola při Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník je státní školou s právní subjektivitou, která plynule navazuje na práci základních škol z celé republiky. Škola má vypracovaný vlastní školní vzdělávací program pro základní vzdělávání a pro vzdělávání žáků v základní škole speciální pod názvem „Škola v lázních, lázně ve škole“.

Dále máme zpracovaný Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který je určen pro pracoviště mateřské školy při dětském oddělení Nemocnice AGEL Jeseník a.s. pod názvem „Hrajeme si, učíme se, poznáváme – každý den.

  Základní škola v lázních byla zřízena v roce 1992 při dětské léčebně. Od roku 1998 se součástí školy stala ZŠ a MŠ při dětském oddělení Nemocnice AGEL Jeseník a.s.

  Základní a Mateřská škola při organizaci výchovy a vzdělávání přihlíží k léčebnému režimu dětí, navazuje na školní vzdělávací programy kmenových škol a respektuje individuální potřeby zdravotně oslabených a nemocných dětí. Míra zátěže školní práce se řídí aktuálním zdravotním stavem dítěte. Dětem věnujeme komplexní výchovně vzdělávací péči.

  Poskytujeme také individuální konzultace ve všeobecně vzdělávacích předmětech žákům středních škol.

  Základní a Mateřská škola při dětském oddělení Nemocnice AGEL Jeseník a.s. byla založena v roce 1961. Za dobu své existence došlo k mnoha změnám, např. stěhování do nové budovy v roce 1993 nebo sloučení se základní školou při dětské léčebně v roce 1998.

  Škola zajišťuje výuku dětí od dvou do patnácti let. Do tříd bývají zařazovány děti zdravotně oslabené nebo dlouhodobě nemocné (po operacích, po úrazech, po infekčních onemocněních, z důvodu komplexních vyšetření apod.).

  Pracovní tým školy tvoří kvalifikovaní speciální pedagogové. Důraz je kladen na další průběžné vzdělávání všech pedagogů v oblasti využití moderních vyučovacích metod, strategií učení a poznatků komplexní rehabilitační péče a dětské psychologie.

V oblasti výchovy a vzdělávání je speciální péče zaměřena na žáky s vývojovými poruchami učení a chování. Je jim věnována pozornost primárně prostřednictvím diferencovaného a individuálního pedagogického přístupu. Vyučujeme žáky s poruchami autistického spektra, žáky s mentálním postižením (lehké, střední i těžké) i s kombinovanými vadami. Dle potřeby jsou žáci zařazeni do předmětu speciálně pedagogické péče nebo do logopedické péče.

Naše škola zabezpečuje výuku i mimořádně nadaných žáků. Učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá individuální úrovni jeho dovedností a schopností i vzdělávacím potřebám. Zájem žáka rozvíjíme pomocí diferencovaných úkolů, které jsou zajímavé, neobvyklé, využíváme e – learningu.

Naši pedagogové jsou mimo jiné schopni zajistit výuku matematiky podle metody profesora Hejného a výuku čtení genetickou metodou. Vyučujeme i písmo Comenia Script, pokud s tímto písmem žáci přijedou.

  Všichni učitelé, spolu se zdravotnickými, rehabilitačními a výchovnými pracovníky léčebny, se snaží dětem zpříjemnit pobyt v naší škole a v lázních. Dokladem toho je i skutečnost, že se k nám děti rády vracejí. Naším cílem je nejen výchova a vzdělávání, ale i vytvoření vstřícného, citového zázemí a usnadnění adaptace dětských pacientů v cizím neznámém prostředí.